Böbreğin doğumsal hastalıkları

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Doğum­sal ano­ma­li­ler için­de üri­ner sis­tem ano­ma­li­le­ri sık­tır. Bu ano­ma­li­le­rin bir­ço­ğun­da ne­den bi­lin­mez ve emb­ri­yo­nun mor­fo­ge­ne­zi sı­ra­sın­da et­ki­li olan int­ren­sek bir ne­den­le iliş­ki­li ol­duk­la­rı dü­şü­nü­lür (pri­mer mal­for­mas­yon­lar). Üri­ner sis­te­min pri­mer mal­for­mas­yon­la­rı izo­le (re­nal age­ne­zi, hi­pos­pa­di­as, me­sa­ne ekst­ro­fi­si, vb) ya da baş­ka sis­tem­le­rin mal­for­mas­yon­la­rı ile bir­lik­te (ak­ro­re­nal, se­reb­ro­re­nal ano­ma­li­ler, vb) ola­bi­lir.

Se­kon­der re­nal mal­for­mas­yon­lar ise bi­li­nen ekstren­sek bir ne­de­ne bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan ano­ma­li­ler­dir. Fe­tal al­kol send­ro­mu, di­ya­be­tik emb­ri­yo­pa­ti, ta­li­do­mid emb­ri­yo­pa­ti­si gi­bi du­rum­lar­da di­ğer sis­tem­ler­de bo­zuk­luk­lar­la bir­lik­te re­nal pa­to­lo­ji de ge­li­şir. Tri­zo­mi 13, tri­zo­mi 18, tri­zo­mi 21 send­rom­la­rın­da re­nal pa­to­lo­ji sık­tır. Ge­ne­tik ge­çiş­li ya da ge­ne­tik ge­çi­şi bi­lin­me­yen bir­çok send­rom­da da (Ala­gil­le send­ro­mu, tır­nak-pa­tel­la send­ro­mu, Ru­bins­te­in-Tay­bi send­ro­mu, Wil­li­ams send­ro­mu, Zell­we­ger send­ro­mu, tü­be­röz skle­roz, Eh­lers-Da­nlos send­ro­mu, vb) re­nal pa­to­lo­ji gö­rü­lür.

Çe­şit­li ne­den­ler­le olu­şan re­nal pa­to­lo­ji­le­rin bir bö­lü­mü böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nı et­ki­le­mez. Bir bö­lü­mü ise üri­ner sis­temde anatomik ya da fonk­si­yo­nel bo­zuk­luk­la­ra yol aça­rak böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nı et­ki­ler­ler. Üri­ner sis­tem­de obst­rük­si­yon ol­ma­sı, böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nı çok kı­sa sü­re­de bo­zar. Re­nal disp­la­zi­de ol­du­ğu gi­bi obst­rük­si­yo­nun tam ol­ma­sı du­ru­mun­da böb­rek tam at­ro­fi­ye uğrayabilir. Tam ol­ma­yan obstrüksiyonlarda er­ken ta­nı ve cer­ra­hi dü­zelt­me ile böb­rek fonk­si­yon­la­rı ko­ru­na­bi­lir.

Böbreğin doğumsal ve kalıtsal hastalıkları ile ilgili bilgiyi Nefroloji linkinde Makaleler bölümünde bulabilirsiniz.

 

Tür: Eğitim Tarih: 27.09.2008 
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

 

Böbreğin doğumsal hastalıkları

En çok okunanlar

Hasta Ailelerine Bilgiler

Nefroloji hakkında hasta ailelerinin tüm sorularına cevap bulabilecekleri bilgiler.

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1975-1981 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp ve Edirne Tıp Fakültelerinde öğrenim görenlerin sitesi

...

Ailevi Akdeniz Ateşi

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF: Familial Mediterranean Fever) otoinflamatuar hastalıklar gurubundandır. Otoinflamatuar hastalıklar, inflamatuar...