HİPERMAGNEZEMİ

-A
+A
Kategori: 
Makale

Normal kişilerde filtre edilen Mg yükü henle kulbunun çıkan kolunda olur ve bu işlem serum konsantrasyonu ile kontrol edilir. Böylece normal böbrek fonksiyonlu bir kişide hipermagnezemi olma ihtimali neredeyse yoktur. Hipermagnezemi ancak alımın çok artmış olması ya da böbrek fonksiyon bozukluğu ile birlikte olabilir.
Hipermagnezemi Nedenleri

1. Böbrek Yetersizliği: Kreatinin klirensi 15 ml/dak altına düşen hastalarda hafif/orta derece hipermagnezemi görülebilir. Böbrek yetersizlikli bu hastalar, antiasit ya da laksatif olarak Mg kullanıyorlar ise hipermagnezemi düzeyi ciddi seviyelere yükselebilir.
2. Aşırı Mg alımı: Preeklampsi veya eklampsi nedeni ile intavenöz magnezyum uygulanan annelerden doğan bebeklerde düşünülmelidir. Laksatiflerin aşırı kullanılmasında olabilir. Ölü Deniz suyunda boğulmada, hipermagnezemi ve hiperkalsemi birlikte bildirilmiştir. Bu su aşırı kalsiyum ve magneziyum içermektedir.
3. Diğer nedenler: Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi, tümör lizis sendromu, süt-alkali sendromu, hipotiroidi, Addison hastalığı, lityum tedavisi ve teofilin entoksikasyonunda hafif/ orta hipermagnezemi eşlik edebilir. Asfiktik ya da hipotonik doğan prematürelerde hipermagnezemi görülebilir. Genellikle 72 saatte normal değerlere geriler.

Hipermagnezemide Semptomlar

Semptomlar serum Mg düzeyi ile korrelasyon gösterir. Başlıca semptomlar, kardiyovasküler ve nöromüsüler sistemler ile ilgilidir. Ayrıca magnezyumun PTH’yı suprese etmesi ile hipokalsemi görülebilir.

Magnezyum düzeyi 4.5 mg/ dl'nin üzerine çıkınca ilk belirtiler görülür: bulantı, kusma, hipokalsemi, hipotoni, hiporefleksi, güçsüzlük, paralizi, letarji, uykuya meyil, hipotansiyon, deride kızarıklık, EKG değişiklikleri (uzamış PR, QRS ve Q-T aralıkları). Ağır (> 15 mg/ dI) hipermagnezemide kalp bloğu ve kardiyak arrest gelişir.

Tedavi
Hipermagnezemi tedavisi tablo 1’de özetlenmiştir.
1. Mg içeren ilaçlar hemen kesilmelidir.
2. Böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda intravenöz serum fizyolojik ile hidrasyon yapılır.Loop diüretikleri tedaviye eklenebilir.
3. Ciddi kardiyak bulguların varlığında Mg antagonisti olarak İV kalsiyum glukonat uygulanır.
4. Ağır vakalarda diyaliz uygulanır; bu amaç için hemodiyaliz periton diyalizinden daha etkindir. Diyaliz sıvılarında 0.6-1.2mg/dL Mg vardır.

Kaynaklar
1. Topf JM, Worcester E. Disorders of calcium, phosphorus, and magnesium. In: Murray PT, Brady HR, Hall JB (ed). Intensive Care in Nephrology. United Kingdom: Taylor and Francis, 2006: 383-411.

2. Knochel JP. Disorders of Magnesium Metabolism. In: Fauci AS, ed. Harrison's Principles of Internal Medicine. 14th ed. New York, NY: McGraw-Hill;1998:2263-6. 

3. Mordes JP, Wacker WE. Excess magnesium. Pharmacol Rev. Dec 1977;29(4):273- 300.

4. Swain R, Kaplan-Machlis B. Magnesium for the next millennium. South Med J. Nov 1999;92(11):1040-7.

5. Swaminathan R, Davison AM, Cameron JS. Hypo-hypermagnesemia. In: Oxford Textbook of Clinical Nephrology. 2nd ed. New York, NY: Oxford University Press; 1998:. 271-309.

6. Whang R, Ryder KW. Frequency of hypomagnesemia and hypermagnesemia. Requested vs routine. JAMA. Jun 13 1990;263(22):3063-4.  

 

Tablo 1: Hipermagnezemi tedavisi ve klinik belirtileri 

 

 

HİPERMAGNEZEMİ

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...