Böbreğin doğumsal hastalıkları

-A
+A
Kategori: 
Haberler

Doğum­sal ano­ma­li­ler için­de üri­ner sis­tem ano­ma­li­le­ri sık­tır. Bu ano­ma­li­le­rin bir­ço­ğun­da ne­den bi­lin­mez ve emb­ri­yo­nun mor­fo­ge­ne­zi sı­ra­sın­da et­ki­li olan int­ren­sek bir ne­den­le iliş­ki­li ol­duk­la­rı dü­şü­nü­lür (pri­mer mal­for­mas­yon­lar). Üri­ner sis­te­min pri­mer mal­for­mas­yon­la­rı izo­le (re­nal age­ne­zi, hi­pos­pa­di­as, me­sa­ne ekst­ro­fi­si, vb) ya da baş­ka sis­tem­le­rin mal­for­mas­yon­la­rı ile bir­lik­te (ak­ro­re­nal, se­reb­ro­re­nal ano­ma­li­ler, vb) ola­bi­lir.

Se­kon­der re­nal mal­for­mas­yon­lar ise bi­li­nen ekstren­sek bir ne­de­ne bağ­lı ola­rak or­ta­ya çı­kan ano­ma­li­ler­dir. Fe­tal al­kol send­ro­mu, di­ya­be­tik emb­ri­yo­pa­ti, ta­li­do­mid emb­ri­yo­pa­ti­si gi­bi du­rum­lar­da di­ğer sis­tem­ler­de bo­zuk­luk­lar­la bir­lik­te re­nal pa­to­lo­ji de ge­li­şir. Tri­zo­mi 13, tri­zo­mi 18, tri­zo­mi 21 send­rom­la­rın­da re­nal pa­to­lo­ji sık­tır. Ge­ne­tik ge­çiş­li ya da ge­ne­tik ge­çi­şi bi­lin­me­yen bir­çok send­rom­da da (Ala­gil­le send­ro­mu, tır­nak-pa­tel­la send­ro­mu, Ru­bins­te­in-Tay­bi send­ro­mu, Wil­li­ams send­ro­mu, Zell­we­ger send­ro­mu, tü­be­röz skle­roz, Eh­lers-Da­nlos send­ro­mu, vb) re­nal pa­to­lo­ji gö­rü­lür.

Çe­şit­li ne­den­ler­le olu­şan re­nal pa­to­lo­ji­le­rin bir bö­lü­mü böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nı et­ki­le­mez. Bir bö­lü­mü ise üri­ner sis­temde anatomik ya da fonk­si­yo­nel bo­zuk­luk­la­ra yol aça­rak böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nı et­ki­ler­ler. Üri­ner sis­tem­de obst­rük­si­yon ol­ma­sı, böb­rek fonk­si­yon­la­rı­nı çok kı­sa sü­re­de bo­zar. Re­nal disp­la­zi­de ol­du­ğu gi­bi obst­rük­si­yo­nun tam ol­ma­sı du­ru­mun­da böb­rek tam at­ro­fi­ye uğrayabilir. Tam ol­ma­yan obstrüksiyonlarda er­ken ta­nı ve cer­ra­hi dü­zelt­me ile böb­rek fonk­si­yon­la­rı ko­ru­na­bi­lir.

Böbreğin doğumsal ve kalıtsal hastalıkları ile ilgili bilgiyi Nefroloji linkinde Makaleler bölümünde bulabilirsiniz.

 

Tür: Eğitim Tarih: 27.09.2008 
[ Tüm yazılara ulaşmak için burayı tıklayınız. ]

 

Böbreğin doğumsal hastalıkları

En çok okunanlar

ASİT BAZ DENGESİ

Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen...

HİPERNATREMİ

Serum sodyum düzeyinin 145 mEq/L üzerinde olmasına hipernatremi denilir. Hipernatremi sık olmayan, bir elektrolit bozukluğudur. Hipernatremi,...

HİPERKALEMİ = HİPERPOTASEMİ

     Potasyum en önemli intraselüler katyondur. Organizmanın yaşamı için esansiyeldir. K+ önemli bir miktarda diyetle alınmaktadır. K+ ette,...

HİPOKALSEMİ

Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler...

HİPOFOSFATEMİ

Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dL’den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik...